Chorvatsko s Adria Planet - služby v českém jazyce!

Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury chorvatsko-levne.cz, s.r.o., IČO 27285103

Smluvní podmínky informují a upravují vzájemné smluvní vztahy mezi cestovní agenturou chorvatsko-levne.cz, s.r.o. se sídlem Tovární 32, Ústí nad Labem, PSČ 40001, Česká republika a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb chorvatsko-levne.cz s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“) a Zákon č. 159 /1999 Sb. (dále jen „ZoCR“). CA chorvatsko-levne.cz s.r.o. si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list, apod.) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. Smluvní vztah je uzavírán v českém jazyce.

(dále jen „podmínky“ nebo „VSP“)

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky chorvatsko-levne.cz, s.r.o., jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu, dále jen „služby“, poskytované cestovní agenturou chorvatsko-levne.cz, s.r.o., IČ: 27285103, se sídlem v Ústí nad Labem, Tovární 1737/32, PSČ 400 01, Česká republika, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22556, dále jen „CA“ a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, dále jen „smlouva, uzavřené mezi zákazníkem a CA. Zákazníkem CA může být buď fyzická osoba, nebo právnická osoba (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), v jejíž prospěch byla smlouva s CA uzavřena.

2. Účastníci smluvního vztahu a předmět smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká na základě Smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu. Právní vztah mezi zákazníkem a CA se řídí ustanoveními zák.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvou a těmito podmínkami.

Osoby mladší 15 let se mohou služeb CA zúčastnit pouze za předpokladu, že jsou v doprovodu a pod dohledem zletilé a plně svéprávné osoby a se souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou služeb CA zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Stejně tak je zákazník povinen zajistit doprovod osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji jednotlivých služeb cestovního ruchu. Vzhledem k specializaci CA se jedná zpravidla o zajištění ubytování, případně o zajištění jiných služeb cestovního ruchu, které má cestovní agentura podle § 1a zákona č. 159/1999 nárok nabízet a to: nabídka a prodej ubytovacích služeb, nabídka a prodej letenek, jízdenek na vlakové a autobusové spoje, trajektové lístky, nabídka a prodej cestovního pojištění, nabídka a prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce, nabídka a zprostředkování pronájmu motorových vozidel, plavidel a dalších dopravních prostředků, pořádání jednodenních výletů a jednodenních prohlídek s průvodcem, průvodcovská a delegátská činnost, vyřizování víz, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení. Za samostatnou službu cestovního ruchu se pak nepovažuje taková služba, která je z podstaty věci součástí jiné služby cestovního ruchu (jedná se například o přepravu zavazadel poskytovanou jako součást přepravy osob, drobné dopravní služby, jako je přeprava cestujících v rámci prohlídky s průvodcem nebo přeprava mezi hotelem a letištěm nebo železniční stanicí, stravování, nápoje a úklid poskytované jako součást ubytovacích služeb nebo přístup do místních zařízení určených pro hotelové hosty, jako je bazén, sauna, lázně, posilovna atd.).

CA také zprostředkovává zájezdy, které vytváří jiné cestovní kanceláře, tj. soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo pobytu, sestaveného, nabízeného a prodávaného za celkovou cenu, tj. zájezdu dle definice § 1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon o cestovním ruchu“ a „zájezd“). Stejně tak CA zprostředkovává spojené cestovní služby dle § 1c odst. 1 písm. a) zákona 111/2018 Sb. jiných cestovních kanceláří.

3. Vznik smluvních vztahů a uzavření smlouvy

3.1 Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi zákazníkem jako objednavatelem cestovní služby a CA vzniká na základě Smlouvy uzavřené zákazníkem (příp. jeho zplnomocněným zástupcem), potvrzené ze strany CA a na základě úhrady zálohové částky na účet CA. V případě, že zákazník uzavře smlouvu v jiné než písemné formě, vystaví CA zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uzavření takové smlouvy písemný doklad.

V případě, že zákazník v termínu uvedeném ve Výzvě k úhradě neuhradí CA částku uvedenou ve Výzvě k úhradě nebo v tomto termínu nedoručí jím podepsaný návrh smlouvy CA, má CA za to, že zákazník již nemá zájem o předmětné služby a předmětné služby nebudou zákazníkovi dále rezervovány. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh smlouvy doručen do CA až po vyznačené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li Smlouva vyplněna ze strany zákazníka neúplně, s výhradami nebo v rozporu s těmito VSP, nedochází k uzavření Smlouvy a CA je oprávněna nabídnout cestovní službu jinému zájemci.

3.2 Uzavření smlouvy

Návrh smlouvy předkládá zákazníkovi CA a po podpisu návrhu smlouvy zákazníkem a po jeho doručení CA a potvrzením smlouvy CA, obdrží jedno vyhotovení smlouvy zákazník a jedno CA.

Zákazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že je seznámen s hlavními charakteristikami poskytovaných služeb dle nabídky CA (včetně fotografií uveřejněních na stránkách CA). Uzavřením smlouvy s CA zákazník rovněž potvrzuje, a to i za osoby, které s ním mají čerpat sjednané služby, že mu nejsou známa žádná omezení, ať již zdravotní či jiná, která by účastníkům bránila v účasti na sjednaných službách, případně která by vyžadovala v průběhu čerpání služeb zvláštní péči, nebo na které by měl zákazník CA upozornit. Zákazník je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit ve smlouvě již při první zaknihování s tím, že porušení této povinnosti zakládá odpovědnost zákazníka za újmu způsobenou v souvislosti s porušením této povinnosti. Informace o vhodnosti cestovní služby s ohledem na specifické potřeby získáte na: info@chorvatsko-levne.cz.

Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy, a že souhlasí s všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou emailu se smlouvou a jsou uveřejněny na webových stránkách CA. Obsah smlouvy se určuje relevantními nabídky sjednaných služeb na webových stránkách CA, dodatečnou nabídkou, Reklamačním řádem, Přepravními podmínkami, Všeobecnými informacemi, případně zvláštními podmínkami pro určité služby, které budou přílohou smlouvy a v potvrzení o rezervaci, a těmito VSP, kdy tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

4. Cena a úhrada služeb

Služby zahrnuté v ceně jsou uvedeny v nabídce, která je písemně předložena klientovi po upřesnění všech jeho požadavků. Každý zákazník dostane písemně vypracovanou nabídku služeb. Na webových stránkách v ceníku služeb jsou pouze orientační ceny ubytovací jednotky. Cena pobytu zahrnuje ubytování. Strava a další služby jsou zahrnuty pouze, pokud je to výslovně uvedeno ve smlouvě. CA Vám podá upřesňující informace o možnostech poskytování dalších služeb, popř. zašle nabídky partnerů (domácích i zahraničních), tyto služby si pak můžete zakoupit přímo u partnerů nebo až v místě pobytu od poskytovatele konkrétní služby. Poplatky nezahrnuté v ceně pobytu je zákazník povinen uhradit na místě ubytovateli. U většiny ubytovacích kapacit, které CA nabízí, je cena pobytové taxy již zahrnuta do ceny ubytování. Pouze u některých objektů je nutno pobytovou taxu hradit zvlášť. Tyto informace jsou vždy uvedeny v písemně vyhotovené nabídce, a také jsou uvedeny u příslušné kapacity na webových stránkách CA. Při čerpání cestovních služeb může poskytovatel v místě požadovat složení vratné kauce pro úhradu případných škod. V případě nedodržení termínu splatnosti Výzvy k úhradě nebo uhrazení částky nižší než je uvedená ve Výzvě k úhradě, nedojde k uzavření smlouvy a CA může odstoupit od smlouvy. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis uvedený na smlouvě, odvozený z nabídky. V zásadě platí, že služba, která není v nabídce uvedena pod bodem „cena zahrnuje“ a ani není uvedena ve Smlouvě, nebyla objednána. Má-li zákazník jakékoli požadavky nad rámec obecného popisu nabízených cestovních služeb, které nemůžeme ovlivnit, a které se výslovně nenabízejí jako zvláštní služba za příplatek (např. ubytovací jednotka s přímým pohledem na moře, vzdálenost ubytovací jednotky od pláže, apod.), považuje je CA pouze za nezávazné přání zákazníka, které nemá povinnost splnit (zejména se jedná o požadavky na konkrétní ubytovací jednotku v zařízení, zasedací pořádek v dopravním prostředku a další požadavky, které jsou v kompetenci poskytovatelů služeb). Zákazník bere na vědomí, že v případě zajištění cestovní služby v podobě letecké dopravy je cena letenky splatná ihned v plné výši a zálohová platba je vyloučena. Většina tarifů je nevratná a zákazník na sebe bere riziko, že v případě, že nebude moci službu využít, není možná refundace (pokud si zákazník nevybere tzv. flexi tarif nebo předem neuzavře pojištění na storno).

5. Platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit CA zálohu na úhradu ceny služeb ve výši uvedené v písemné nabídce. Způsob a termín platby bude vždy uveden ve Výzvě k úhradě, a to při předložení návrhu smlouvy zákazníkovi. Záloha na úhradu služeb je počítána z celkové ceny poskytnuté služby. Doplatek ceny uhradíte buď na místě poskytovateli služby v cílové destinaci ihned při příjezdu na základě potvrzení o rezervaci, které od nás obdržíte po zaplacení zálohy, nebo při rezervaci pobytu v objektech, u kterých je nutno uhradit naší CA celkovou částku za pobyt, je třeba zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. Zbývajících 50 % ceny je třeba uhradit nejpozději 40 dnů před termínem nástupu. Pokud budete objednávat v termínu kratším než je 40 dnů před termínem nástupu/počátku poskytnutí služby, bude Vám účtováno 100 % ceny. Po obdržení platby a návrhu smlouvy podepsaného zákazníkem, CA smlouvu potvrdí (podepíše) a jedno vyhotovení zašle zákazníkovi. Úhradu ceny služeb je zákazník povinen provádět pod variabilním symbolem uvedeným ve Výzvě k úhradě.

Právo zákazníka na poskytnutí služeb CA vzniká zaplacením plné ceny služeb. Nesplní-li zákazník tento závazek, je CA oprávněna odstoupit od smlouvy. V takovém případě má CA nárok na náhradu škody a odstupné (smluvní pokutu) dle těchto podmínek viz článek 11 a 12 této smlouvy.

Stornuje-li zákazník (fyzická osoba) smlouvu, na kterou zákazník (fyzická osoba) obdržel příspěvek zaměstnavatele a zaměstnavatel uhradil finanční částku na účet CA, vrátí CA příslušnou částku zaměstnavateli po odečtení stornopoplatků.

6. Práva a povinnosti CA

6.1 CA je povinna zejména:

poskytovat zákazníkovi služby dle sjednané smlouvy řádně a pravdivě informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA známy. Informovat zákazníka o všech změnách v poskytovaných službách, bezodkladně vrátit zákazníkovi jedno vyhotovení podepsané smlouvy poté, co obdržela od zákazníka jím podepsaný návrh smlouvy a po zaplacení zálohy nebo celkové ceny (v případě, že klient hradí 100 % ceny naší CA) za služby uvedené ve smlouvě poskytnout zákazníkovi e-mailem veškeré informace a podklady nezbytné pro čerpání sjednaných služeb, a to:

Potvrzení rezervace, kterým se zákazník prokazuje v místě čerpání služeb, s následujícími údaji: jméno a příjmení zákazníka, počet dospělých osob a zvlášť počet dětí dle věkových kategorií, datum začátku a konce čerpání služby, název objektu/poskytovatele služeb, jméno majitele objektu/služby, telefonní spojení na majitele/odpovědnou osobu, adresa objektu, specifikace uhrazených služeb, přesnou výši doplatku a přehled příplatků.

Pokyny na cestu – itinerář. Pokud zákazník zjistí nesrovnalosti ve výše uvedených pokynech, upozorní na ně CA.

6.2 CA je oprávněna zejména:

- za podmínek uvedených v těchto podmínkách změnit podmínky sjednaných služeb,

- za podmínek uvedených v těchto podmínkách odstoupit od smlouvy, (zejména v případě porušení povinnosti uhradit řádně a včas cenu objednané cestovní služby, v případě úmyslného jednání proti dobrým mravům, v případě podvodného jednání zákazníka či v případě, že zákazník způsobuje svým jednáním CA nebo jiným zákazníkům nebo dalším subjektům vědomě škodu),

- neposkytnout finanční náhradu v případě, že zákazník z vlastní viny nečerpá sjednané služby.

Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a CA nebo jeho zástupci je nezbytné oboustranné dodržování nejen etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vyloučeny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnosti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osobního jména atd. Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, urážka na cti, výhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že dojde k výskytu těchto nežádoucích projevů CA i zákazník mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1 Zákazník má právo zejména:

na řádné poskytnutí smluvně zajištěných a zaplacených služeb, vyžadovat od CA informace, které jsou CA známy, a které se týkají sjednaných služeb, právo být seznámen s případnými změnami ve sjednaných službách, právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy, právo na reklamaci vad služeb a její vyřízení v souladu s platnou právní úpravou a těmito podmínkami, právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami.

7.2 Zákazník je povinen zejména:

- poskytnout CA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CA požadované údaje pro sepsání smlouvy, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit podklady CA dle jejich požadavků, zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, poskytnout CA ověřený souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu, nahlásit spolucestující děti i v případě, že nehradí náklady za jejich pobyt, nahlásit jakoukoliv změnu v osobě účastníka uvedeného ve smlouvě,

- uhradit CA sjednanou cenu za služby dle smlouvy, zkontrolovat, zda jsou všechny zaplacené služby uvedeny v Potvrzení rezervace,

- při příjezdu na místo ubytování předložit majiteli objektu, popř. poskytovateli služby nebo jím pověřené osobě ke kontrole Potvrzení rezervace a uhradit příplatky v něm uvedené na základě smlouvy,

- převzít od CA doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanovenou dobu na místo počátku čerpání služeb se všemi požadovanými doklady,

- počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků nebo dodavatelů služeb, a pokud škodu způsobí, tuto na své náklady odstranit, respektovat celní a devizové předpisy států, do kterých zákazník cestuje, zajistit si platné cestovní doklady, včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení, očkování, apod.). Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, (www.mzv.cz). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterou budou projíždět a potřebná víza si obstarat sami. V případě, že si víza pro vstup do cílové či transferové země nezajistí, CA nenese žádnou zodpovědnost za případné škody – zde platí stejné podmínky jako při zrušení zájezdu ze strany zákazníka.

- řídit se informačními materiály CA, které upřesňují podmínky čerpání služeb,

- dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči CA nebo poskytovatelům služeb dle těchto podmínek, v případě jakýchkoliv závad při čerpání služeb neprodleně informovat CA telefonicky postupem dle čl. 13 těchto podmínek, v případě odstoupení zákazníka od smlouvy oznámit toto odstoupení písemně CA a uhradit odstupné dle těchto podmínek, pokud na ně vznikl CA nárok.

8. Ubytování /nástup a ukončení/

Ubytování je zásadně zajišťováno pouze pro počet osob sjednaných ve smlouvě a uvedených v Potvrzení o rezervaci. Bude-li zákazník chtít oproti uzavřené smlouvě ubytovat v objektu více osob nebo zvířat, je majitel objektu/poskytovatel služby nebo jím pověřená osoba oprávněn odmítnout osoby nebo zvíře navíc, nebo je ubytovat v objektu za příplatek.

Příjezd zákazníka do objektu ubytování by se měl uskutečnit mezi 15.00 hod. a 20.00 hod. (pokud není v potvrzení rezervace uvedeno jinak) v den zahájení čerpání služeb. V den ukončení čerpání služeb zákazník opouští ubytovací jednotku mezi 09.00-10.00 hodin. Pokud by měl zákazník přijet po 20.00 hod., je nutno včas informovat majitele objektu nebo jím pověřenou osobu (kontakt uveden v Potvrzení rezervace), popřípadě zaměstnance CA. Pokud zákazník nepřijede na místo určení v určený čas zahájení čerpání služby nebo neoznámí svůj pozdější příjezd poskytovateli služby, jím pověřené osobě nebo CA, má se za to, že klient o ubytování nemá zájem a odstupuje od služby.

9. Doprava

Prostřednictvím CA si zákazník může objednat dopravu /autokarovou, leteckou, železniční/, se kterou má CA uzavřenou smlouvu o spolupráci. Společně se smluvním návrhem obdrží klient i všeobecné podmínky přepravy příslušného dopravce.

10. Změna podmínek smlouvy

Je-li z objektivních důvodů nutné před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, může CA navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Vede-li navrhovaná změna smlouvy ke změně ceny služeb, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CA změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout se, zda od smlouvy odstoupí či nikoliv. Pokud zákazník ve lhůtě určené CA, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, a toto odstoupení nedoručí CA, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i k výraznému zvýšení ceny cestovní služby, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez nutnosti platit odstupné-stornopoplatky a veškeré již zaplacené peněžní prostředky mu budou vyplaceny zpět zpravidla do 7 dnů. Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost poskytnuté cestovní služby, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

Před zahájením čerpání služeb může zákazník CA písemně oznámit, že se sjednaných služeb místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Dnem doručení tohoto oznámení CA se tato osoba uvedená v oznámení stává zákazníkem CA. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za úhradu sjednaných služeb.

V případě, že zákazník chce provést změnu v objednaných službách (změna termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit CA písemně nebo e-mailem. Za každou změnu služeb po vystavení výzvy k úhradě je zákazník povinen uhradit CA manipulační poplatek ve výši 500,- Kč (platí pro změny uskutečněné nejméně 30 dní před nástupem), změny 29 dní až 1 den před nástupem jsou za poplatek 1000,- Kč. Za jednu změnu služeb se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu služeb. Změna služeb se považuje za odsouhlasenou teprve v případě, že změnu potvrdí CA zákazníkovi písemně nebo e-mailem a zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu (je-li zákazník povinen tento manipulační poplatek platit).

V případě, že změna objednaných služeb představuje navýšení ceny služeb, považuje se změna za potvrzenou v okamžiku, kdy na výzvu CA zákazník uhradí rozdíl v ceně. O tom, zda ze změny služeb vyplývá změna ceny, bude CA informovat zákazníka. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.

Snížení počtu objednaných ubytovacích jednotek či změna objektu se považuje za odstoupení od smlouvy.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 CA může odstoupit od uzavřené smlouvy se zákazníkem:

a) z důvodů zániku možnosti poskytnout objednané služby z objektivních důvodů.

V případě zrušení služeb CA z objektivních důvodů, může se CA zprostit odpovědnosti za škodu vůči zákazníkovi z důvodu zrušení služeb jen v případě, že ke zrušení služeb došlo v důsledku neodvratitelné události, které CA nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CA požadovat. Pro CA nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

b) z důvodu porušení smlouvy zákazníkem.

Odstoupí-li CA od smlouvy před zahájením čerpání služeb zákazníkem z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit CA dále stanovené odstupné uvedené v čl. 12. těchto podmínek. Rozdíl mezi částkou, kterou CA od klienta za předmětné služby obdržela, a tímto odstupným, bude zákazníkovi vrácen.

11.2 Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených ve smlouvě nebo za těchto podmínek:

a) nesouhlasí se změnou služeb navrženou CA z objektivních důvodů.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CA z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CA nabídla na základě nové smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní smlouvě, pokud má CA možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové smlouvy, je CA povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CA.

b) z důvodu porušení povinnosti CA.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu porušení povinnosti CA stanovené smlouvou nebo zák.č. 159/1999 Sb., je CA povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CA. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

c) z jakýchkoliv jiných důvodů nebo bez uvedení důvodu.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CA stanovené odstupné dle čl.12. těchto podmínek.

Odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CA musí být učiněno písemně dopisem nebo e-mailem, přičemž je účinné doručením druhé straně.

12. Odstupné (smluvní pokuta)

12.1 V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CA, vzniká-li zákazníkovi povinnost dle těchto podmínek uhradit CA odstupné. Toto odstupné, pro jehož výpočet je rozhodný den, kdy bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhému účastníkovi, je stanoveno v následující výši:

- odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20 % z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč

- odstoupení od smlouvy 89–60 dnů před počátkem čerpání služeb 30 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 59–30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 29–14 dnů před počátkem čerpání služeb 70 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 13–7 dnů před počátkem čerpání služeb 80 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 6 a 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v majácích/robinzonádách

 -odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20 % z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč

- odstoupení od smlouvy 89–60 dnů před počátkem čerpání služeb 30 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 59–30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 29–15 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě

- odstoupení od smlouvy 14 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

V případě služeb dopravy/výletů a jiné  se na částku vztahují stornovací podmínky příslušných poskytovatelů služeb. Tyto stornovací podmínky jsou součástí všeobecných podmínek poskytovatele, a jsou klientům zaslány v emailem společně s výzvou k úhradě.

13. Reklamace služeb

V případě jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb je nutné, aby zákazník na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu upozornil poskytovatele služby (např. majitele objektu nebo osobu jím pověřenou uvedenou v Potvrzení o rezervaci). Pokud tato osoba nesjedná nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CA na tel.: 00420725344344. CA učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního čerpání služby v nejbližším odpovídajícím objektu. Při řešení reklamace je zákazník povinen poskytnout potřebnou součinnost.

CA se odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti může zprostit, prokáže-li, že takovouto škodu nezavinila sama CA, ani jiní CA sjednaní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v rámci sjednaných služeb a škoda byla způsobena:

- zákazníkem,

- třetí osobou, která se neúčastnila na základě předchozí dohody s CA poskytování služeb,

- událostí, kterou CA nemohla odvrátit ani při vynaložení úsilí, které lze na ní požadovat.

Pouze bezodkladné upozornění na nedostatky poskytovaných služeb může vést k jejich odstranění. Časové prodlení při uplatnění reklamace ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost jejího řádného vyřízení. Nevyčerpá-li zákazník jakoukoli ze zaplacených cestovních služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si nechá zákazník poskytovatelem služeb zaznamenat do všech dílů voucheru nečerpané služby. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze v případech, pokud je poskytovatel služeb bude refundovat.  V případě, že CA neplní řádně a včas své povinnosti vůči zákazníkovi dle uzavřené smlouvy nebo zák.č. 159/1999 Sb., může zákazník svá práva z toho vyplývající uplatnit u CA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení čerpání služeb, resp. v případě, kdy se služby neuskutečnily, v termínu do 1 měsíců ode dne, kdy měly služby dle smlouvy skončit, jinak tato práva zákazníka zanikají. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli činnosti a postupu CA (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok (není-li dohodnuto jinak) na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu. Způsob uplatnění reklamace a proces vyřizování reklamace určuje blíže Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto VSP a je k dispozici na webových stránkách. CA je oprávněna vyřizování reklamace v místě poskytované služby řešit poskytnutím náhradní služby, tj. zjednáním nápravy. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem Smlouvy a podléhají zpoplatnění. CA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, které si zákazník objedná sám v místě. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada škody nenáleží. S ohledem na množství zřejmých odlišností v mentalitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V případě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné od standardů v ČR, nezakládá uvedené oprávnění pro vznesení reklamace.Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby zákazník, pokud nesouhlasí s vyjádřením CA na jeho reklamaci, se obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz, kde najdete formulář pro zahájení šetření formou mimosoudního sporu.

14. Cestovní pojištění

Cestovní pojištění není součástí ceny cestovní služby. Zákazník má možnost uzavřít komplexní cestovní pojištění včetně storna služby prostřednictvím CA. Nabídku cestovního pojištění dostane zákazník emailem. U pobytů vlastní dopravou lze termín pojištění upravit dle požadavku zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že v případě nevyužití možnosti uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CA, nese při nastalé pojistné události sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.

15. Další ujednání

Hmyz

Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v určitých oblastech a tím i spojené existence rozličné fauny je možný výskyt nepříjemného hmyzu v prostorách ubytovacího zařízení. I přes aktivní přístup ubytovatelů nelze vyloučit přítomnost hmyzu. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem/poskytovatelem služby nebo o ní informovat zaměstnance CA.

Pláže, moře

CA nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu klimatických či jiných nepředvídatelných důvodů.

Klimatizace/topení

Přítomnost zařízení je vždy jasně deklarována v popisu ubytovací jednotky, v opačném případě nelze tedy předpokládat přítomnost. Funkčnost i ovládání jsou v kompetenci správců jednotlivých zařízení. Během používání klimatizace není dovoleno otevírat okna a dveře.

Domácí řád a noční klid

Všichni klienti jsou povinni dodržovat domácí řád a noční klid, pokud jej nebudou dodržovat, může je majitel bez náhrady vykázat z apartmánu. CA v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost vůči klientům.

K dovolené patří i večerní zábava, restaurace, bary, atd., které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. Rozmístění jednotlivých kapacit v letovisku je písemně vyjádřeno v textu a označeno pozicí na mapě. V případě určité preference (např. klidu) se obraťte na CA, ráda Vám poradí konkrétní kapacitu (i na klidných a opuštěných místech je třeba počítat s tím, že se setkáte s dalšími lidmi, uslyšíte hlasy jako např. dětský pláč, štěkot psa. Místa, kde byste nikoho během dovolené vůbec nikoho nepotkali Vám nemůžeme nabídnout).

Domácí mazlíčci

CA nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži, poskytuje pouze ubytování domácích mazlíčků v ubytovacích objektech, u kterých je to vyznačeno na webových stránkách.

Bazény

Provoz bazénů (otevírací doba, vyhřívání, služby plavčíka apod.) jsou plně v kompetenci správce ubytovacího zařízení. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitých obdobích. Bazény se musejí čistit nebo být vypuštěny, proto je nutné počítat s jejich údržbou, tj. že jsou určitý čas mimo provoz. Počet lehátek u bazénu nikdy neodpovídá kapacitě ubytovacího zařízení (je menší).

Předcházení možným škodám

CA doporučuje svým zákazníkům a cestujícím, aby necestovali s věcmi či obnosem vyšší hodnoty. V případě, že navzdory tomuto upozornění budete cestovat s vyšší finanční částkou (tj. částkou nad 5000,00 Kč), informujte se u poskytovatele služeb o vhodném způsobu uložení.

COVID-19, popř. jiné epidemie či mimořádné události.

Poskytování služeb může být omezeno rozšířením epidemie COVID-19, popř. jiné nemoci či mimořádné události. Pokud dojde k vyhlášení jakéhokoli souvisejícího opatření nebo doporučení k ochraně zdraví, může v důsledku veřejného zájmu dojít k omezení nebo neposkytnutí některých služeb (např. uzavření sauny, bazénu, omezení animačního programu apod.). Zákazník bere na vědomí, že ochrana zdraví všech osob je prioritou a bude respektovat, plnit a podřídí se jakýmkoliv opatřením nebo doporučením veřejných autorit, jejichž smyslem bude ochrana veřejného zdraví. V takovémto případě se nejedná o vadu poskytnutí služby nebo snížení její kvality. Pokud by došlo k takovému zhoršení epidemiologické situace či jiné nebezpečné situaci, které by vedlo k předčasnému ukončení využití služeb cestovního ruchu, za účelem odvrácení hrozícího nebezpečí, takový postup nezakládá nárok na náhradu škody či slevu z ceny poskytnuté služby. Svým podpisem zákazník potvrzuje, že je ochoten tyto podmínky splnit. Respektování a přijetí tohoto ujednání je podstatnou podmínkou pro uzavření smlouvy.

Letecká doprava

CA nemá vliv na změnu letištních tax a palivových příplatků, které může dopravce kdykoli zvednout s ohledem  na vývoj cen paliva na světovém trhu.

WiFi a internetové připojení

CA nezodpovídá za případné výpadky, rozsah a kvalitu wi-fi připojení, způsobených místním dodavatelem internetového připojení nebo počtem aktuálně připojených uživatelů atp. Pokud je pro Vás internetové připojení důležité např. pro výkon Vašeho povolání, doporučujeme využít služeb individuálního a garantovaného připojení přes Vašeho telefonního operátora než využívat sdílenou wi-fi síť ubytovacího zařízení.

16. Zvláštní ustanovení

Zákazník bere na vědomí, že CA je oprávněna pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, typ, číslo a datum expirace cestovního dokladu, bankovní spojení, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Zákazníkem udělený souhlas platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v rámci elektronické databáze, ale i manuálně v listinné podobě. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách CA – ochrana soukromí. Souhlas se zpracováním osobních dat může zákazník nebo osoba, jejíž osobní údaje zákazník CA poskytl, kdykoliv písemně odvolat. Zákazník také může odmítnout souhlas s využitím jeho e-mailové adresy pro zasílání jednotlivých zpráv dle zák.č. 480/2004 Sb., v platném znění. CA zajistí zpracování poskytnutých osobních údajů tak, aby zákazník ani osoby jejichž osobní údaje zákazník CA poskytl, neutrpěly újmu na svých právech a bude dbát o ochranu osobních údajů před nepovolaným zásahem.

Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu na webových stránkách. Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat však cestovní agentura chorvatsko-levne.cz, s.r.o. nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací uvedených na serveru. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží ve Smlouvě a v cestovních pokyny zaslané cestovní agenturou. Fotografie ubytovacích kapacit mají ilustrační charakter, neboť mnoho objektů je každý rok obnovuje a renovuje. Pokud je pro vás některá skutečnost důležitá (např. barva pokoje, barva závěsů apod.), ověřte si tuto skutečnost před uzavřením smlouvy na emailu: info@chorvatsko-levne.cz

17. Autorská práva

Informace a veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách CA jsou určeny zákazníkům k jejich osobnímu nekomerčnímu využití. Není dovoleno je měnit, rozmnožovat, distribuovat, zobrazovat, prezentovat, publikovat nebo prodávat bez souhlasu vlastníka autorských práv. Webové stránky CA rovněž obsahují odkazy na webové stránky dalších osob, na jejichž činnost nemá CA vliv. Tyto odkazy jsou zde uvedeny pouze jako jeden z informačních zdrojů a za jejich obsah CA neodpovídá.

18. Závěrečná ustanovení

Pokud se jednotlivá ustanovení smlouvy, těchto VSP, nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy, stanou neplatnými nebo nevymahatelnými či nerealizovatelnými, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani realizovatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, VSP nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy.

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne  02. 01. 2023, přičemž tímto dnem pozbývají platnosti předchozí podmínky. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný záznam obsah těchto Všeobecných smluvních podmínek, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době přípravy. CA si vyhrazuje právo změn a aktualizace. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na prodejním portálu a s nimi lze také obdržet v případě potřeby jakékoli další potřebné informace.

Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2023 chorvatsko-levne s. r. o.
Dovolená v Chorvatsku